biofilterspill, biofilmbærere, plastihavet, marin forurensing

Strandfunn

En biofilmbærer er en komponent i en bioreaktor, en teknisk innretning som bryter ned biologisk materiale og danner biogass. Biofilmbærere som slipper ut av reaktortanken utgjør et forurensingsproblem.


Du kan lese mer om biofilmbærere i Wikipedia.

Siden 2018 er det gjort store funn av Biofilmbærere lang strendene i Halden kommune. Ulike strandryddegrupper har plukket opp søppelet og rapportert til Fylkesmannen (Statsforvalteren). Funnene er dokumentert på sosiale medier ( 1, 2, 3).

Her er mine bidrag til dokumentasjonen:


Halden 19. august 2021 Tord Akerbæk
Stedsnavn i Halden